Một doanh nghiệp vận tải biển bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart, UpCOM: VST) công bố cáo báo tài chính hợp nhất năm 2022 sau kiểm toán với doanh thu thuần đạt 778 tỷ đồng, tăng 55% so năm 2021.

Lợi nhuận gộp đạt mức cao tới 234 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ; cùng với đó, Vitranschart còn ghi nhận thêm 100 tỷ đồng lợi nhuận khác, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Trừ các chi phí, Vitranschart ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế ở mức 214,5 tỷ đồng trong năm 2022, trong khi năm trước thua lỗ hơn 2 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất trong vòng 10 năm qua của doanh nghiệp vận tải biển này. Dù vậy, công ty vẫn còn lỗ lũy kế tới 2.148 tỷ đồng.

Tại báo cáo này, đơn vị kiểm toán độc lập là AASC đã có loạt ý kiến với báo cáo tài chính tự lập của Vitranschart.

àng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank), Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) và Vitranschart về việc xác nhận và chuyển giao quyền chủ nợ, xác định số tiền công ty phải trả BaoVietBank đến cuối 2022 là 251 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị khoản phạt là 29 tỷ đồng. Công ty chưa ghi nhận khoản phạt này trong 2022 do đang tiếp tục làm rõ về nội dung, số tiền phạt cũng như chưa nhận được thông báo về khoản phạt từ BaoVietBank.

Do đó, đơn vị kiểm toán chưa đủ cơ sở để xác định được khoản phạt liên quan đến khoản nợ vay này cần được ghi nhận vào kết quả kinh doanh cho năm 2022 cũng như điều chỉnh hồi tố vào các năm trước đó.