Bình Dương dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 12.182 tỷ đồng

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Bình Dương thực hiện vốn đầu tư công
Vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương năm 2023 dự kiến tăng khoảng 3.000 tỷ đồng so với năm 2022. Trong ảnh là dự án kè sông Đồng Nai được thực hiện bằng vốn ngân sách

Theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 12.182 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 9.040 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương 3.142 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong nguồn vốn ngân sách địa phương có một số nguồn thu khá lớn từ xổ số kiến thiết 1.670 tỷ đồng; nguồn thu sử dụng đất 2.500 tỷ đồng…

Sau khi HĐND thông qua nghị quyết, UBND tỉnh Bình Dương sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương  tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2023; rà soát, bổ sung, cập nhật các nguồn vốn theo kế hoạch Trung ương giao hàng năm, vốn đầu tư từ bội chi ngân sách tỉnh và khả năng huy động thực tế của địa phương và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Bình Dương đã giao là 8.909 tỷ đồng, phân bổ cho 316 dự án. Tuy nhiên, đến ngày 15/10/2022, vốn đầu tư công của tỉnh Bình Dương mới giải ngân được 3.692 tỷ đồng (đạt 41,4% kế hoạch).