Chủ đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, TP. Kon Tum bị kiểm điểm

Đập Đăk Cấm
Lòng đập Đăk Cấm, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất quy mô đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, TP. Kon Tum chưa kỹ càng, chưa sát với thực tế dẫn đến phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư, làm phát sinh thủ tục và kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án.

Kết quả kiểm điểm phải báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ) trước ngày 10/4/2022 để UBND tỉnh này theo dõi trong quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm theo quy định.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2440/UBND-HTKT ngày 16/7/2021 về việc triển khai các thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; nhất là việc khắc phục tình trạng trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhiều lần liên quan đến thay đổi các nội dung chi tiết của dự án (như quy mô đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư…).

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc lập các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở chuyên ngành chấn chỉnh công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo đúng quy định. Hạn chế thấp nhất việc phải trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương các dự án.

Hồ sơ của phóng viên Báo Đầu tư diện tử – baodautu.vn nắm được, ngày 12/3/2021, HĐND tỉnh Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 07 về chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm. Mục tiêu là nhằm cấp nước tưới cho 250 ha đất nông nghiệp; tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 30 nghìn người dân khu vực đô thị phía bắc TP. Kon Tum và bổ sung nước cho hệ thống cấp nước thành phố; phòng chòng hạn và cắt lũ hạ du TP. Kon Tum, tạo cảnh quan môi trường và nâng cao mực nước ngầm, chống biến đổi khí hậu, nuôi trồng thủy sản và giao thông nông thôn trong vùng.

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 299 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương (hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện Dự án là 4 năm.

Tuy nhiên, đến ngày 5/7/2021, ông Dương Văn Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum đã ký Nghị quyết số 16 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sữa chữa, nâng cấp Đập Đăk Cấm. Nội dung điều chỉnh: “Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 269.100 triệu đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác”.