Đưa thủ tục thực hiện đề xuất dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập vào Luật Đấu thầu

Đây là một phần nội dung thực hiện có trong Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2022 về thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành.

Cơ sở của kiến nghị được ghi rõ trong Quyết định 1481/QĐ-BKHĐT. Đó là việc quy định về trình tự, thủ tục hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đề xuất các dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc đề xuất các dự án đầu tư.

Đồng thời, việc quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) nhằm thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật về đấu thầu đối với các nội dung có liên quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật Đầu tư không cấm. Do đó, nhà đầu tư được quyền đề xuất các dự án ngoài danh mục dự án do nhà nước lập.

Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư trong việc đề xuất các dự án đầu tư, cần có quy định hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện về trình tự, thủ tục trong trường hợp này.

Thủ tục hành chính về danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) nằm trong nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu. Thủ tục hành chính này hiện đang được quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Liên quan đến nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, Quyết định đưa ra nội dung đơn giản hóa, lý do, kiến nghị thực thi và lợi ích của phương án đơn giản hóa đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã, Quyết định đưa ra các nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa.

Theo đó, Quyết định đưa ra nhóm các thủ tục hành chính về thay đổi cơ quan đăng ký kinh doanh; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; về đăng ký thành lập các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã…