Hơn 80 ha rừng sản xuất được chuyển đổi để đầu tư Dự án KCN Tam Anh – An An Hòa

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – An An Hòa (huyện Núi Thành).

Ngày 18/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 968/TTgNN về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – An An Hòa.

Dự án đầu tư Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa sẽ được đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 80,13 ha rừng trồng sản xuất tại 02 xã: Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa.

Để thực hiện các thủ tục tiếp theo, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa (chủ đầu tư Dự án) nghiên cứu Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để lập các hồ sơ thủ tục liên quan thực hiện việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện Dự án theo đúng quy định.

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ trồng rừng thay thế, chủ đầu tư có văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa, theo quy định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp đề UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tỉnh Quảng Nam giao sở NN&PTNT tỉnh rà soát, kiểm tra kỹ, hướng dẫn Công ty hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt,… đảm bảo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng. Rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án này vào Quy hoạch tỉnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện Dự án theo đúng quy định. Cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 – 2025 của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai Dự án, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa (xã Tam Anh Nam, Núi Thành), thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án với quy mô sử dụng đất 435,8ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 462 tỷ đồng. Mục tiêu nhằm đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty CP Công nghiệp và đô thị An An Hòa.