Nam Định cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm Trung tâm phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của cả nước, tỉnh Nam Định sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính top đầu cả nước

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016 – 2020, đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn này, Nam Định đã thu hút được 461 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn, số lượng doanh nghiệp thành lập mới cũng liên tục tăng.

Đặc biệt, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực và đã có những kết quả rõ nét, trong giai đoạn 2016 – 2020 đã đơn giản hóa trên 210 thủ tục. Tất cả thủ tục hành chính đều được công khai đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử.

Nam Định cũng thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Tích cực triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thành thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh, được Bộ Thông tin – Truyền thông đánh giá là một trong 7 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 cao nhất cả nước.

Kế hoạch của Nam Định trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 19/1/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 29/1/2021 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 2/2/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, thang điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP. Nam Định.

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 về nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của Nam Định đạt 86,4 điểm, tăng 3,83 điểm, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2020. Kết quả này cho thấy những nỗ lực tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Trong một buổi làm việc với Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nam Định tăng 16 bậc, xếp thứ 24, trong top khá cả nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2020. Đồng thời GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của Nam Định tăng 8,37%. Có được những thành quả tích cực trên là sự nỗ lực của hệ thống chính trị, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp và người dân Nam Định.

Hệ thống hành chính tinh gọn, thông suốt, hiệu quả

Dù là tỉnh có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 cao nhất cả nước, song Nam Định nhận thấy công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư trong nước chưa đạt mục tiêu. Chỉ số hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS) năm 2021 đạt 84,57, tăng 2,43 điểm%, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, giảm 1 bậc so với năm 2020.

Để khắc phục hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, Nam Định đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong nhóm khá của cả nước. Theo đó, 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đúng quy định, tiến độ; bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tính khả thi. Hoàn thành việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 100% dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia ngay khi có quyết định công bố.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 60%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó.

Nam Định phấn đấu xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực sự tinh gọn, thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị được phân định rõ, không chồng chéo, trùng lắp. Hoàn thành việc sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp 

Thời gian tới, tỉnh Nam Định tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng cụ thể, hiệu quả. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan thường trực và các cơ quan được giao chủ trì triển khai các nội dung công tác cải cách hành chính; thực hiện cơ chế phân công, phối hợp, thống nhất rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố để thực hiện tốt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong từng giai đoạn, từng lĩnh vực.

Cùng với tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, Nam Định tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu cải cách hành chính. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Có cơ chế xử lý, kỷ luật những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến về cải cách hành chính theo hướng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức để cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp…

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong khảo sát trực tuyến để cung cấp kịp thời tình hình phục vụ của các cơ quan hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ.

“Nam Định là tỉnh chưa cân đối về ngân sách, là vùng trũng trong thu hút đầu tư, nên cải cách thủ tục hành chính rất quan trọng. Vì vậy, yêu cầu đơn vị các cấp vào cuộc cải cách hành chính, làm tốt ngay từ cơ sở để giảm tải áp lực cho các đơn vị cấp trên. Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phải tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chỉ đạo.