Quảng Ngãi điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương của 3 dự án

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp, UBND huyện Lý Sơn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư một số dự án.

Đó là Dự án Trung tâm Y tế dân quân y kết hợp huyện Lý Sơn; Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II); Dự án Các tuyến đường trục vào Khu công nghiệp nặng Dung Quất phía Đông.

Cụ thể, Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II) được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư tại Quyết định đầu tư thành 319,200 tỷ đồng (bằng lũy kế vốn ngân sách Trung ương bố trí).

Dự án các tuyến đường trục vào khu công nghiệp nặng Dung Quất phía Đông được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư tại Quyết định đầu tư thành 95 tỷ đồng (bằng lũy kế vốn ngân sách Trung ương bố trí).

Dự án Trung tâm Y tế dân quân y kết hợp huyện Lý Sơn được điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư tại Quyết định đầu tư thành 189,990 tỷ đồng (bằng lũy kế vốn ngân sách Trung ương bố trí).

Kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/4/2022. UBND tỉnh yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để đảm bảo điều kiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Giao thông và Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục điều chỉnh Quyết định đầu tư các dự án theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, rà soát để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.