Quảng Ninh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 – 2025

Phân bổ vốn cho 25 dự án mới

Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua tại Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 là 94.589,663 tỷ đồng. Nay bổ sung thêm 289 tỷ đồng nguồn thưởng vượt thu năm 2021 từ trung ương tại Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 11/7/2022 của Thủ tướng Chính Phủ.

Như vậy, tổng nguồn vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Ninh sau điều chỉnh bổ sung là 94.878,663 tỷ đồng. Ngân sách cấp tỉnh sau điều chỉnh là 63.594,663 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh còn lại chưa phân bổ sau điều chỉnh là 22.692,445 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch 1.529,792 tỷ đồng Dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đén thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) – Tiểu dự án 2 phần xây dựng. Phân bổ 1.599,036 tỷ đồng vốn ngân sách cấp tỉnh còn lại chưa phần bổ (22.692,445 tỷ đồng) cho các dự án khởi công mới bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp tỉnh là 2.894,929 tỷ đồng (gồm: 1.365,137 tỷ đồng từ dự nguồn chưa phân bổ và 1.529,792 tỷ đồng vốn điều chỉnh giảm) để bổ sung kế hoạch vốn cho 01 dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn là 4,929 tỷ đồng; và phân bổ vốn cho 25 dự án khởi công mới được bổ sung danh mục và kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt chủ trương đầu tư là 2.890 tỷ đồng.

17 Dự án về trường học tại Quảng Ninh được phân bổ với số vốn 1.773 tỷ đồng
17 dự án về trường học tại Quảng Ninh được phân bổ với số vốn 1.773 tỷ đồng.

Trong số 25 dự án mới này có 01 dự án  thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh là dự án Tuyến đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (giai đoạn 1) với số vốn là 286 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hỗ trợ các địa phương cấp huyện thực hiện 7 dự án thuộc nhiệm vụ ngân sách địa phương với tổng số vốn 763,5 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu hỗ trợ các địa phương thực hiện 17 dự án về trường học, với số vốn 1.773 tỷ đồng. Bố trí kế hoạch vốn 67,5 tỷ đồng để hỗ trợ 1 dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương.

Như vậy, nguồn vốn trung hạn còn lại chưa phân bổ là 21.327,308 tỷ đồng, gồm dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn dự kiến cân đối cho các chương trình, dự án khởi công mới giai đoạn 2023-2025.

Điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022

Trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trình và được HĐND Tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh. Theo đó, điều chỉnh giảm 1.156,948 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công của 35 dự án không còn nhu cầu do hoàn thành, quyết toán hoặc không đảm bảo giải ngân năm 2022. Phân bổ 1.661,406 tỷ đồng cho các dự án có nhu cầu vốn trong năm 2022.

Kỳ họp thứ XI của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV diễn ra trong ngày 04/11 đã thông qua 9 nghị quyết.
Kỳ họp thứ XI của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV diễn ra trong ngày 04/11 đã thông qua 9 nghị quyết.

Đối với nhiệm vụ chi, HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyen và dự phòng ngân sách là 469,339 tỷ đồng (trong đó, giảm chi thường xuyên là 301,389 tỷ đồng); đồng thời bổ sung kinh phí cho một số nhiệm vụ từ nguồn điều chỉnh giảm. Như vậy, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh sau điều chỉnh là 19.579,897 tỷ đồng, tăng 289 tỷ đồng so với dự toán được HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và các nghị quyết điều chỉnh.

Quảng Ninh là địa phương có quy mô vốn đầu tư công rất lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng vừa tạo ra nguồn lực, vừa là động lực thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm tăng trưởng GRDP.