Lỗ lớn sau kiểm toán, HAGL của ‘Bầu Đức’ bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán với doanh thu Công ty đạt 1.811 tỷ đồng, giảm phân nửa so với con số 3.688 tỷ cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu do không còn hợp nhất doanh thu từ Công ty Đông Dương, Đông Pênh và Cao su Trung Nguyên (đã thanh lý); đồng thời không còn doanh thu từ ớt, bò thịt và bất động sản. Ngoài ra, doanh thu bán trái cây cũng giảm đáng kể, từ 1.247 tỷ còn 964 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ hơn 2.426 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 là 2.324 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán tiếp tục nêu cơ sở ý kiến ngoại trừ. Theo đó, nếu nhóm Công ty thực hiện đúng theo quy định của Nghị định 20 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và không hoàn nhập chi phí thuế TNDN, chỉ tiêu “Thu nhập khác” sẽ giảm hơn 192 tỷ, đồng thời chỉ tiêu “Chi phí thuế TNDN” sẽ tăng hơn 39 tỷ. Tương ứng, mức lỗ trước thuế và lỗ sau thuế sẽ tăng lần lượt hơn 192 tỷ đồng và gần 232 tỷ.

Tính tổng, lỗ lũy kế nhóm Công ty ghi nhận tại ngày 31/12/2019 sẽ tăng cùng với số tiền hơn 232 tỷ đồng, lên 2.556 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, HAGL Agrico ghi nhận 23.280,5 tỷ tổng tài sản, giảm khoảng 7.000 tỷ so với đầu kỳ; trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang chiếm gần 10.013 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây ăn trái, vườn cao su, vườn cọ dầu và nhà máy sản xuất cọ dầu). Nợ phải trả giảm đáng kể từ 19.856 tỷ về 13.542,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ vay giảm mạnh hơn 6.200 tỷ đồng, hiện HAGL Agrico còn nợ vay ngắn hạn 4.655 tỷ (đầu kỳ khoảng 5.879 tỷ) và nợ vay dài hạn 4.550 tỷ (đầu kỳ hơn 9.551 tỷ đồng).

Cũng theo báo cáo kiểm toán năm 2019 vừa được CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) công bố, sau kiểm toán, tập đoàn này lỗ 1.808 tỷ đồng. Mức lỗ này tăng 200 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Phía HAGL cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến tập đoàn tăng lỗ là do kiểm toán viên đã đề nghị trích thêm chi phí dự phòng liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty con.

Bên cạnh vấn đề tăng lỗ, theo kiểm toán, vào ngày 31/12/2019, HAGL đã ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị là 10.504 tỷ đồng (ngày 31/12/2018: 7.594 tỷ đồng). Tuy nhiên, kiểm toán đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng vào ngày 31/12/2019 là 5.668 tỷ đồng (ngày 31/12/2018: 2.593 tỷ đồng) trong số dư phải thu trên.

“Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019”, kiểm toán cho biết.

Một vấn đề khác là việc HAGL ghi giảm chi phí khác từ việc hoàn nhập số dự dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền là 335 tỷ đồng. Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Cho năm 2019, HAGL không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự theo quy định hiện tại của Nghị định 20 với số tiền ước tính là 147 tỷ đồng do tập đoàn này áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị định 20 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền tại ngày của báo cáo này.

Theo kiểm toán, nếu HAGL thực hiện việc ghi nhận chi phí thuế TNDN theo quy định hiện tại của Nghị định 20 cho năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế TNDN đã ghi nhận trong các các năm tài chính trước đó, chỉ tiêu “Chi phí khác” sẽ tăng thêm 335 tỷ đồng, chỉ tiêu “Chi phí thuế TNDN hiện hành” sẽ tăng 147 tỷ đồng,.

Điều này khiến chỉ tiêu “Lỗ trước thuế” và “Lỗ sau thuế” sẽ tăng với số tiền lần lượt là 335 tỷ đồng và 482 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu “Lỗ lũy kế” và chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” tại ngày 31/12/2019 sẽ tăng với cùng số tiền là 482 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, HAGL có nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.016 tỷ đồng. Các điều kiện này cùng với những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng giá trị tài sản của HAGL là 38.600 tỷ đồng, giảm hơn 9.500 tỷ đồng so với đầu năm (giảm 20%). Trong năm qua, vay nợ của HAGL đã giảm được hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm 3.200 tỷ đồng và vay dài hạn giảm khoảng 3.800 tỷ đồng. HAGL đã trả 1.220 tỷ đồng lãi vay trong năm 2019, giảm 20% so với số lãi vay năm 2018.

Trong năm qua, HAGL đã thanh lý các mảng kinh doanh như bất động sản, thủy điện và chỉ còn tập trung vào trồng cây ăn trái.

Theo Thanh Tân (t/h)/TCDN