Thay đổi nguồn kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tu bổ, phục hồi di tích

Thánh địa Mỹ Sơn tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Ngày 21/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án […]